Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: "Hoštecké noviny," příspěvky občana: Papík Petr

"Hoštecké noviny," příspěvky občana: Papík Petr 10 roků 4 měsíců zpět #826

 • petrpapik
 • Avatar uživatele petrpapik
 • Offline
 • Příspěvky: 43
 • Karma: 1
Jirko dávej pozor co ?íkáš.
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
na Facebooku jsem objevil velmi zajímavou konverzaci ohledn? fotbalového klubu TJ Sokol Hoštka. Jde p?edevším o tým dorostu, který.... více zde
 • 26 ?ervna 2012 09:25
 • .....................................................................................................[/list:u]
Rozhovor s poslancem Josefem Šenfeldem
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
jak jist? víte, pokládám na tomto fóru mnoho otázek.... více zde
 • 18 ?ervna 2012 17:17
 • .....................................................................................................[/list:u]
Re: No?ní svícení
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás p?ivítal na Hošteckém fóru. P?jdu hned k v?ci..... více zde
 • 29 kv?tna 2012 16:13
 • .....................................................................................................[/list:u]
Zm?na termínu konání zastupitelstva
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
chci upozornit ob?any v podob? ?tená?? t?chto stránek na zm?nu termínu jednání zastupitelstva m?sta Hoštka.... více zde
 • 9 kv?tna 2012 18:06
 • .....................................................................................................[/list:u]
Reportáž psaná na "K?ížku"
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
v sobotu 21.4.2012 jsem se zú?astnil demonstrace na Václavském nám?stí v Praze, které se podle mého odhadu ú?astnilo... více zde
 • 23 dubna 2012 16:01
 • .....................................................................................................[/list:u]
Emigrace a migrace "?eských" firem
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
Seznam.cz, nejoblíben?jší ?eský webový server emigroval z ?eské Republiky. Ó jak strašná to rána... více zde
 • 19 dubna 2012 13:21
 • .....................................................................................................[/list:u]
Diskuse k "Hošteckému zpravodaji"
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
to se nám to d?je v?cí v té Hoštce, až si jeden ?íká, že vlastn? lépe se nám už ani nem?že žít... více zde
Návody a kódy použitelné na tomto fóru
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
napdlo m?, že uleh?ím práci ostatním uživatel?m. P?ipravil jsem pro vás ukázky n?kterých kód?, které... více zde
Otázky
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
leže ve van?, notebook na WAN?, angažovan? píšu. Píšu na fórum, místním ob?an?m, že se d?je tu cosi zlého... více zde
Re: Budujeme?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
dovolte, abych i Vás "Jan?o11" p?ivítal na Hošteckém fóru. Jsem také rád, že... více zde
Cvrlikání vrabc?, dupot mravenc?, syslení sysl?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,...
....U?ení páni zkušení já rád bych vám te? podotknul, každý už tu má tušení, že je tu n?kde zlatý d?l. Ferda..... <!-- s:shock: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Šokovaný" /><!-- s:shock: --> více zde
 • 6. dubna 2012 23:34
 • Anketní otázka: Držíte hubu a krok? hlasujte...
 • .....................................................................................................[/list:u]
P?ímá volba starosty
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
leckoho to p?ekvapí, ale i u této volby ponechávám ob?an?m možnost zm?nit sv?j hlas..... více zde
Rorýs obecný
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
práv? jsem si prohlédl zmi?ovaná hnízdišt? Rorýse obecného na dom? Bodláková 77.... více zde
 • 3. dubna 2012 11:19
 • .....................................................................................................[/list:u]
Dobrá zpráva
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
proslýchá se, neb vrabci na st?eše si cvrlikají, že jistí lidé, kte?í páchali zlé skutky, které jsem popsal.... více zde
 • 2. dubna 2012 22:51
 • .....................................................................................................[/list:u]
Hra na Volby
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
p?edstavuji vám ob?an?m m?j nápad uspo?ádat stálé volby v našem m?st?. Ob?ané mají možnost m?nit sv?j hlas.... více zde
Re: Budujeme?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
ale nebavme se o tom, jaká, která, ?i ?í to byla chyba. To dnes p?ece.... více zde
Re: Budujeme?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
pokud jsem ve Vás vzbudil dojem, že Vás lustruji, pak Vás chci ubezpe?it, že.... více zde
Re: Budujeme?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás, znechucenou, p?ivítal na tomto fóru. Vidím, že jste se registrovala vcelku.... více zde
N?co je ve vzduchu...
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
?ipravuji rozsáhlejší akci na reakci pana Šenfelda. Prosím ob?any o strpení.... více zde
Budujeme?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
za?neme dnes trochu svižn?ji, a? to odsýpá. Takže doslechl jsem se, že.... více zde
Znovu sportovní hala
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že m?sto ješt? nevyhodnotilo anketu o no?ním svícení a výstavb? sportovní haly, rád.... více zde
Re: Vážn? nevážn?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
více než 36 hodin jsem p?emýšlel o Vaší nabídce, ale ješt? více jsem p?emýšlel o Vašem výroku, že.... více zde
Otázka bezpe?nosti
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
pane Starosto, prosím Vás mohl byste vysv?tlit ob?an?m našeho m?sta, jakým zp?sobem.... více zde
 • 27. b?ezna 2012 08:57
 • .....................................................................................................[/list:u]
Re: Vážn? nevážn?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
nesouhlasím s tím, že ne vše nem?že být realizováno, i když chápu, že ne vše m?že být.... více zde
Vážn? nevážn?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
je ned?le (25. 3. 2012), jsem po ob?d?, ležím si a p?emýšlím (ostatn? jako obvykle) o zít?ejším jednání.... více zde
Opravy p?ísp?vk?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
tak si tu tak skouším, co všechno se dá na tomto fóru d?lat, ?i zjistit.... více zde
 • 23. b?ezna 2012 11:21
 • .....................................................................................................[/list:u]
Ve?ejné zakázky podruhé
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
již v ?íjnu jsem se ptal na tomto fóru,.... více zde
Soukromá Anketa ..
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
d?kuju Ti Honzo, a chci ?tená?e vybídnout k registracina tomto fóru.... více zde
 • 22. b?ezna 2012 12:21
 • Výsledky ankety:
 • Anketní otázka: Souhlasíte se svícením na Malešov? po celou noc?
 • ano 25 hlas?
 • ne 0 hlas?
 • Ponechat sou?asný stav nesvícení 23:00-03:00 0 hlas?
 • [/list:u][/list:u].....................................................................................................[/list:u]
Soukromá Anketa
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
jist? všichni víte, že v našem m?st? prob?hla v uplynulých dnech anketa, kterou vypsalo.... více zde
 • 21. b?ezna 2012 23:29
 • .....................................................................................................[/list:u]
Kotelna
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
chci tu dnes vypráv?t p?íb?h o tom, jak se to stalo, že obyvatelé dom?, ?. p. 77/A, B a C a ?. p. 78/A a B, o svou kotelnu.... více zde
 • 21. b?ezna 2012 22:10
 • [/list:u]
Re: Sportovní hala
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
d?kuji panu starostovy za opravu výše zmín?ného dokumentu.
 • 21. b?ezna 2012 16:28
 • [/list:u]
Re: Sportovní hala
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
tak nám v pond?lí skon?ila možnost odevzdat anketní lístek o svícení viz: viewtopic.php?f=5&t=652 a o výstavb? sportovní haly.... více zde
 • 21. b?ezna 2012 09:30
 • [/list:u]
Rozpo?et no?ního svícení
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
v?era ráno jsem si krom? jiného p?e?etl návrh rozpo?tu na rok 2012.... více zde
 • 20. b?ezna 2012 09:04
 • [/list:u]
Nastavení pravidel pro komunikaci
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
myslím si, že je na?ase, aby byla stanovena n?jaká základní pravidla pro komunikaci na tomto fóru. Jde mi zejména o.... více zde
 • 18. b?ezna 2012 13:30
 • [/list:u]
D?tské h?išt?
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
chci se zeptat pana starosty, zda již prov??il všechny možnosti, které by umožnily usp?t.... více zde
 • 17. b?ezna 2012 14:39
 • [/list:u]
Sportovní hala
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
chci si doplnit n?které znalosti, abych se mohl rozhodnout v anket? o výstavb? sportovní haly. 1. Jaký podíl bude mít.... více zde
 • 14. b?ezna 2012 22:19
 • [/list:u]
Re: Komunikace s vedením m?sta
Petr Papík napsal:
Dobrý den, ahoj Ježíšku,
ty se tady omlouváš za to, že jsi to špatn? pochopil? Není špatné pochopení otázky pouze.... více zde
 • 13. b?ezna 2012 11:56
 • [/list:u]
Komunikace s vedením m?sta
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
ve ?tvrtek ve?er jsem na stránky tohoto fóra vložil svoji reakci na anketní otázku týkající se no?ního svícení.... více zde
 • 12. b?ezna 2012 01:55
 • [/list:u]
No?ní svícení
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
dostal se mi do ruky anketní lístek m?sta Hoštky, který ob?an?m m?sta pokládá dv? otázky: 1. Domníváte se, že je.... více zde
 • 9. b?ezna 2012 00:27
 • [/list:u]
Ve?ejné zakázky
Petr Papík napsal:
Dobrý den,
chci se zepatat, pro? na webových stránkách m?sta nejsou zve?ej?ovány ve?ejné zakázky. V tomto roce prob?hlo nebo probíhá....
více zde
 • 15. ?íjna 2011 09:28
 • [/list:u]

  Dobrý den,

  vzhledem k tomu, že neregistrovaní ob?ané Hoštky nemají možnost najít seznam všech mých p?ísp?vk? <!-- s:? --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_confused.gif" alt=":?" title="Zmatený" /><!-- s:? --> , rozhodl jsem se, že zve?ejním chronologický seznam na tomto míst?. <!-- s:idea: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif" alt=":idea:" title="Nápad" /><!-- s:idea: --> Budu se snažit ho udržovat aktualní. <!-- s8-) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif" alt="8-)" title="Cool" /><!-- s8-) -->
Registrovaní a p?ihlášení ob?ané mají možnost hlasovat v anketách, a ovlivnit d?ní v našem m?st?.

Registrace, p?ihlášení.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum