Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3

Téma: Budujeme?

Budujeme? 9 roků 9 měsíců zpět #839

 • petrpapik
 • Avatar uživatele petrpapik
 • Offline
 • Příspěvky: 43
 • Karma: 1
Dobrý den,

dovolte, abych i Vás "Jan?o11" p?ivítal na Hošteckém fóru. Jsem také rád, že se zajímáte o v?ci ve?ejné (nemyslím tím samoz?ejm? jednu z našich vládních stran).
Je usm?vné a zárove? smutné sledovat úrove? debaty, kterou zde vedeme. Napadlo m? na tomto míst? tohoto fóra nahrát si rozhovor s panem poslancem Šenfeldem, bohužel na toto op?t reagoval pozváním na osobní sch?zku, kterou musím v tuto chvíli znovu odmítnout. Podle mého názoru je moje jednání v tomto sm?ru konzistentní, necouvám a navíc se nestalo naprosto nic, co by m? nutilo v?bec uvažovat o tom, abych na osobní sch?zku s panem Šenfeldem šel, ba co víc, m?j názor, že osobní sch?zka s panem poslancem je naprosto bezp?edm?tná, v poslední dob? stále více a více za?íná sílit nejen v mé hlav?, ale i u mých p?átel, kte?í tento názor sdílí. Pro? bych se m?l scházet s ?lov?kem, který do zve?ejn?ní tohoto ?lánku, o m? nev?d?l v?bec nic, takže ani za odpov?? jsem mu nestál, a do zve?ejn?ní, tohoto ?lánku, o m?j názor nem?l zájem (a zdá se mi, že by byl radši, kdybych tento konkrétní názor v?bec nem?l. Opakuji: m?j názor). Pan Šenfeld dokonce na tomto míst? fóra uvádí, žesenfeldj napsal:
… nebudu reagovat na vše, co tady napíšete…
a to ve vztahu ke mn?. V tomto ?lánku popisuji telefonický rozhovor, který jsem vedl s panem poslancem. Pokud je mi známo, tak popsaný rozhovor pan poslanec nikdy ani nezpochybnil. Prosím, p?e?t?te si vše, co jsem napsal, než budete vznášet otázky o tom, co m? nenapadlo."Hoštecké noviny," p?ísp?vky ob?ana: Papík Petr

Budu rád, pokud uvedete, ty v?ci, ve kterých mám podle Vás pravdu, nebo? tím podpo?íte mé názory, což by se jist? pozitivn? odrazilo nejen na tomto fóru, ale nepochybn? i v hlavách zastupitel? m?sta, kte?í mají tu moc zm?nit život v našem m?st? k lepšímu. Mohu se Vás zeptat, ?eho je moc, a ?eho je p?íliš? Podle mého názoru, je názor? na tomto fóru zatím p?íliš málo, a tak p?ivítám jakýkoli názor.

Ke své kandidatu?e ve volbách, jsem se již vyjad?oval zde, a na svém vyjád?ení nemám v tuto chvíli pot?ebu nic m?nit. Myslíte si, že jsem uv?dom?lý, nebo to byl jen projev sarkasmu? Já to samoz?ejm? neodsuzuji, ani kdyby to projev sarkasmu byl, jen m? to zajímá.

Napište mi prosím rovn?ž, kde jsem pana Šenfelda (Píše se Šenfeld, ne Šinfeld. Nechci pou?ovat.) "špinil," abych se mu mohl omluvit. Sám si "špin?ní pana poslance" nejsem v?dom a p?ivítám p?ipomínky, nebo? mým cílem není nikoho "špinit."

Pokud jde o pana Sochra, omlouvám se mu tímto, nebo? pozemky pod budovami Agra opravdu kupovalo Agro.
Pokud jde o prodej pozemk? m?sta do rukou zastupitel?, omlouvám se i jim, nebo? jist? nejsou tak hloupí, aby prodávali p?ímo sob?, ale pokud prodávají pozemky firmám, jejichž jsou zam?stnanci, nebo figurují v jejich orgánech, není to totéž? Myslíte, že z toho neprofitují? Opravdu si to myslíte? Jaký p?ínos má pro m?sto, když prodá pozemek v centru za cenu 70,-K?/m2? Kdo na tom vyd?lal? M?sto nebo Agro? To je podpora podnikání v Hoštce? Opravdu to byl zájem m?sta Hoštka? Od kdy zájem Agra a Hoštky jedno jsou?

Pokud bych podle Vás "špinil ?i buzeroval" ješt? n?koho dalšího, prosím napište mi, klidn? ve?ejn? na toto fórum.

Co by bylo lepší, kdybych si našel zam?stnání, ur?it? není to, co by zajímalo ob?any tohoto m?sta. Prosím, abyste volbu zam?stnání, kde, kdy, ?i jakým zp?sobem naleznu zam?stnání, nechala pouze na mém uvážení. Ostatn? jist? již brzy budu za?azen do programu "podpora v nezam?stnanosti, kterou nepobírám, za ve?ejn? prosp?šné práce." T?ším se, že v rámci tohoto programu vykonám pro m?sto Hoštka alespo? n?jakou práci. Na ú?adu práce ve Št?tí jsem již žádal, abych byl do tohoto programu za?azen.

Doufám, že jsem tímto povídáním ob?any, v podob? ?tená?? tohoto ?lánku, nenudil, a t?ším se na názory všech ob?an? m?sta, i t?ch, kte?í zde nemají trvalý pobyt a pouze zde žijí, i t?ch kte?í zde nežijí, a mají zde trvalý pobyt.

P. S. "B?"
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Budujeme? 9 roků 9 měsíců zpět #842

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
Podpora podnikání a neb kdo vyd?lá na prodeji pozemk? podnikatel?m
Zdravím všechny ?tená?e.
Moje reakce na:
„Re: Budujeme?
od petrpapik » úte 10. dub 2012 1:11:21
Pokud jde o pana Sochra, omlouvám se mu tímto, nebo? pozemky pod budovami Agra opravdu kupovalo Agro.
Pokud jde o prodej pozemk? m?sta do rukou zastupitel?, omlouvám se i jim, nebo? jist? nejsou tak hloupí, aby prodávali p?ímo sob?, ale pokud prodávají pozemky firmám, jejichž jsou zam?stnanci, nebo figurují v jejich orgánech, není to totéž? Myslíte, že z toho neprofitují? Opravdu si to myslíte? Jaký p?ínos má pro m?sto, když prodá pozemek v centru za cenu 70,-K?/m2? Kdo na tom vyd?lal? M?sto nebo Agro? To je podpora podnikání v Hoštce? Opravdu to byl zájem m?sta Hoštka? Od kdy zájem Agra a Hoštky jedno jsou?“

Rád bych odkázal na Plán rozvoje m?sta 2010-2015, který je vyv?šen na stránkách m?sta od 03.03.2010. Na adrese: http://www.hostka.cz/index2.php?option= ... &Itemid=57
Konkrétn? na stranu 9. bod „4. Pracovní p?íležitosti a podnikatelské prost?edí.
Podpora podnikání
Zastupitelstvo m?sta se dlouhodob? snaží vytvá?et p?íznivé a motivující podmínky jak pro nov? p?íchozí tak i stávající podnikatele. Snahou je nabídnout pro podnikání vhodné pozemky nebo prostory a v mezích možností stanovit vst?ícné ceny za pronájem nebo jejich nákup. Velká pozornost je zejména v?nována drobnému podnikání, z?izování obchod? a služeb. K rozší?ení sít? obchod? a služeb ve m?st? vedla v roce 2009 rekonstrukce bývalého nákupního st?ediska a p?em?na rodinného domu na prodejnu v Litom??ické ulici.
V p?ípad? zájmu n?které ze spole?nosti obchodních ?et?zc? je k dispozici pozemek k výstavb? obchodního centra.“
Ano již v té dob? (minulé funk?ní období) si zastupitelé ?ekli, že na vst?ícných cenách pronájmu nebo prodeji pozemk? musí vyd?lat m?sto i podnikatelé. M?sto je bohatší a úsp?šn?jší tím více, ?ím více dokáže p?ilákat podnikatel? k podnikaní v katastru Hoštky a p?ilehlých obcí. Ideální je když sídlo podnikající firmy je v Hoštce a tedy sdílené dan? plynou do rozpo?tu našeho m?sta. Krom? sdílených daní je také d?ležitá tvorba pracovních míst. Podnik Agro je jeden z nejv?tších zam?stnavatel? (cca 80 zam?stnanc?) v Hoštce a okolí. Podílí se tvorb? a údržb? krajiny se zásadami správné zem?d?lské praxe i když na to m?žou být r?zné pohledy. Osobn? jsem spokojený s úrovní a kvalitou obd?lávání zem?d?lských pozemk?. Také v našich katastrech díky Agru není takový problém s opušt?nými a nevyužitými zem?d?lskými objekty, tzv. Brownfieldy. Za zmínku stojí moderní farma chovu dojnic na Malešov?, kde v nejbližších dnech bude zprovozn?na nová bioplynová stanice.
Podnik Agro vypomáhá m?stu v r?zných situacích, p?edevším p?i pot?eb? techniky k r?zným ?innostem. Sponzoruje r?zné ?innosti, sport, kulturu ap.
A jestli podnik chce obstát v nových podmínkách evropské a sv?tové konkurence musí se p?edevším stabilizovat a vytvo?it si kvalitní a d?stojné zázemí. To bohužel není možné pokud tak nem?že ?init na svých pozemcích. Investice na cizích pozemcích jsou vždy problematické. To je zájem i m?sta, aby nemovitosti nejmén? z pohledu estetického ned?laly ostudu. Agro tak dlouhodob? cht?lo investovat do oprav a údržby, ale bohužel z pohledu nevlastnictví pozemk? to nebylo možné. Ostatní firmy v Hoštce tu možnost odkupu pozemk? již v minulosti dostali a jak jsem uvedl v n?kterých p?ípadech i za nižší cenu než 70 K?/m². Mezi akcioná?i byly i úvahy o p?esunu sídla firmy do vedlejší Vrbice. Jsem rád, že to je zažehnáno.
Josef Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Otázky 9 roků 9 měsíců zpět #857

 • petrpapik
 • Avatar uživatele petrpapik
 • Offline
 • Příspěvky: 43
 • Karma: 1
Dobrý den,

leže ve van?, notebook na WAN?, angažovan? píšu. Píšu na fórum, místním ob?an?m, že se d?je tu cosi zlého.

Takže za?nu:Ing. Josef Šenfeld napsal:
...Mezi akcioná?i byly i úvahy o p?esunu sídla firmy do vedlejší Vrbice. Jsem rád, že to je zažehnáno...
 • M?j názor:
 • Takže nepochybn? menšina akcioná?? Agra zastávala názor, že pokud jim m?sto neprodá pozemky v centru m?sta, budou Hoštku vydírat, že p?esunou sídlo firmy jinam, t?eba do Vrbice, a Hoštka tak p?ijde o podíl ze sdílených daní, které Agro odvádí, což finan?n? poškodí Hoštku.
 • Otázky:
 • Byl tento návrh p?edložen na valné hromad? akcioná?? Agra?
 • Jak by se tento krok odrazil na zisku a pov?sti firmy v Hoštce?
 • Neplánuje Agro náhodou p?esun sídla firmy do da?ového ráje?
 • M?j názor:
 • To by totiž poškodilo nejen ob?any Hoštky, ale i ob?any ?eské Republiky jako celku.
 • Kte?í akcioná?i to byli?
 • [/list:u][/*]
 • Další m?j názor jen tak na okraj:
 • Každý podnikatel, který p?esune sídlo firmy do da?ového ráje, poškozuje ob?any ?eské republiky.[/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
...Ostatní firmy v Hoštce tu možnost odkupu pozemk? již v minulosti dostali a jak jsem uvedl v n?kterých p?ípadech i za nižší cenu než 70 K?/m²....
 • M?j názor:
 • 70,-K?/m2 v centru m?sta je cena více než
vst?ícná, ?ekl bych dokonce velkorysá, z pohledu akcioná?e Agra, nevýhodná z pohledu ob?an? Hoštky a hloupá z pohledu lidského. Zam?stnanci tohoto podniku totiž nikdy nejsou tak vst?ícní, jako ob?ané Hoštky, kte?í se nechají zastupovat t?mi lidmi, kte?í jednají ne v zájmu jejich, ale v zájmu t?ch, kte?í dají víc.
[*]Otázky:[/*]
 • Kdy naposled prodávala Hoštka pozemky v centru m?sta za cenu nižší než 70,-K?/m2?
 • Který ob?an kupoval pozemky pro stavbu domu v Hoštce za cenu 70,-K?/m2?
 • [/list:u][/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
To je zájem i m?sta, aby nemovitosti nejmén? z pohledu estetického ned?laly ostudu. Agro tak dlouhodob? cht?lo investovat do oprav a údržby, ale bohužel z pohledu nevlastnictví pozemk? to nebylo možné.
 • Otázka:
 • Kdy za?ne Agro investovat do opravy budov v centru m?sta, když už tak levn? získalo pozemky pod t?mito budovami?
 • [/list:u][/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
A jestli podnik chce obstát v nových podmínkách evropské a sv?tové konkurence musí se p?edevším stabilizovat a vytvo?it si kvalitní a d?stojné zázemí. To bohužel není možné, pokud tak nem?že ?init na svých pozemcích. Investice na cizích pozemcích jsou vždy problematické.
 • M?j názor:
 • Ano, ano, investice na cizích pozemcích jsou vždy problematické, zatímco když hospoda?íte na pozemcích, které prohlásíte za
Ing. Josef Šenfeld napsal:
...tzv. Brownfieldy...
, tak to zas takový problém není.
[*]Otázka:[/*]
 • Kolik Km2 pozemk? obhospoda?uje Agro, aniž by je vlastnilo, ?i si je pronajímalo?
 • [/list:u][/list:u]
Podnik Agro vypomáhá m?stu v r?zných situacích, p?edevším p?i pot?eb? techniky k r?zným ?innostem. Sponzoruje r?zné ?innosti, sport, kulturu ap.
 • Otázka:
 • Mohl byste být konkrétn?jší?
 • [/list:u][/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
...Za zmínku stojí moderní farma chovu dojnic na Malešov?...
 • M?j názor:
 • To opravdu stojí za zmínku, a ješt? se k tomu v budoucnu vrátím.[/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
Podnik Agro je jeden z nejv?tších zam?stnavatel? (cca 80 zam?stnanc?) v Hoštce a okolí.
 • Jmenuji n?které:
 • Ing. Josef šenfeld, p?edseda dozor?í rady, Ing. Stanislava Pernová, ?lenka dozor?í rady, Ing. Václav Sochr, ?len dozor?í rady, Josef Španko, ?len dozor?í rady...[/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
M?sto je bohatší a úsp?šn?jší tím více, ?ím více dokáže p?ilákat podnikatel? k podnikání v katastru Hoštky a p?ilehlých obcí. Ideální je když sídlo podnikající firmy je v Hoštce
 • Otázka:
 • Kolik podnikatel? p?ilákalo do m?sta sou?asné zastupitelstvo?
 • [/list:u][/list:u]
Ing. Josef Šenfeld napsal:
je také d?ležitá tvorba pracovních míst.
 • Otázka:
 • Kolik nových pracovních míst vytvo?ilo Agro za poslední dva roky?
 • [/list:u][/list:u]
 • Citujte m?:
"To žeru, jak se politik schovává za slova jako "podpora podnikaní" a "vst?ícné ceny," když prodává sám sob? za 70,-K?/m2."[/list:u]
 • Daší otázka:
 • Bylo by zastupitelstvo usnášení schopné, pokud by se z hlasování sami vylou?ili zastupitelé, kte?í hlasovali ve st?etu zájm? p?i prodeji pozemk? Agru?
 • [/list:u][/list:u]
  Tato diskuse se mi osobn? za?íná líbit velice, i když obsah debaty je ták smutný.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Budujeme? 6 roků 11 měsíců zpět #926

 • tejckyn
 • Avatar uživatele tejckyn
 • Offline
 • Příspěvky: 12
 • Karma: 0
Dobrý den, nebo možná čest práci (rukám klid),
stále marně čekám na odpovědi soudruha poslance Šenfelda, a to na toto fórum chodím jednou za čtvrt roku.
Je nějaká reálná šance že se dozvíme odpovědi na otázky tazatele "petrpapik"?
Nebo je to již, vzhledem k výsledkům posledních voleb mé marné očekávání?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3
Powered by Kunena fórum