Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3

Téma: Budujeme?

Budujeme? 11 roků 10 měsíců zpět #815

 • petrpapik
 • Avatar uživatele petrpapik
 • Offline
 • Příspěvky: 43
 • Karma: 1
Dobrý den,

za?neme dnes trochu svižn?ji, a? to odsýpá. Takže doslechl jsem se, že ?lenové místního zastupitelstva prodávají pozemky v majetku m?sta sob?, firmám, v jejichž orgánech figurují, svým kamarád?m za nehorázn? nízké ceny.
P?íkladem m?že být prodej pozemku panu Sochrovy v Lindov? dvo?e za cenu 70,-K?/m2 COŽE?
V Kochovicích, v Kolonce prodávají stavební parcelu za cenu 400,-K?. To nám cht?jí ?lenové zastupitelstva namluvit, že pozemek v satelitu má menší hodnotu než pozemek v centru m?sta?
A te? si p?edstavte ten úsm?v <!-- s:lol: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Sm?jící se" /><!-- s:lol: --> , který mají na tvá?i ?lenové zastupitelstva p?i pomyšlení, že za toto jednání proti zájmu všech obyvatel našeho m?sta, nemohou být trestn? stíháni. Jak je to možné ptáte se? Vše je naprosto legální. ?lenové zastupitelstva pouze ?eknou, že v nastalém hlasování budou hlasovat ve st?etu zájm?, a pak hlasují. Jakýkoli právní akt takto u?in?ný po tomto rozhodnutí je legální a nenapadnutelný u soudu.
Vyzývám pana poslance Josefa Šenfelda, aby v parlamentu p?edložil návrh novely zákona, která by znemožnila zastupitel?m hlasovat ve st?etu zájm?, aby zastupitelé nemohli tímto zp?sobem beztrestn? obcházet duch zákona, v?li zákonodárce. Zárove? vyzývám pana poslance, aby ve smyslu mého návrhu podal stížnost u Ústavního soudu.

Tento krok zastupitel? m?sta je naprosto neomluvitelný, nebo? díky v?li pana Sochra, nem?že m?sto rozvíjet plán na zástavbu lokality pod h?bitovem a to vzhledem k tomu, že onen pán vlastní pozemek, který je nezbytn? d?ležitý pro pokra?ování tohoto projektu. M?sto ztratilo jedinou páku, kterou m?lo pro to, aby zmi?ovaný ?lov?k p?estal blokovat rozvoj našeho m?sta.

Zmi?ované aktivity p?ipomínají aktivity pan? Béma a Janouška na Pražském magistrát?.
Opravdu si toto ob?ané nechají líbit?

Anketa p?ed tímto ?lánkem je mou reakcí na zmi?ované skute?nosti.

Anketa není ?asov? omezena, ob?ané mohou m?nit sv?j hlas.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Budujeme? 11 roků 10 měsíců zpět #816

 • senfeldj
 • Avatar uživatele senfeldj
 • Offline
 • Příspěvky: 75
 • Obdržená poděkování 5
 • Karma: 0
ST?ET ZÁJM?
Musím reagovat na n?které nep?esnosti pana Papíka. Žádné pozemky se neprodávají panu Sochrovi. Ani zastupitelé sami sob?. Tím kdo kupoval v daném p?ípad? je akciová spole?nost Agro Hoštka. Spole?nost Agro již delší ?as cht?la odkoupit pozemky v areálu za ú?elem nezbytné údržby a oprav budov, zkulturn?ní podobn? jako ve Vrbici. Zastupitelé m?sta se vždy hlásili k podpo?e podnikajících subjekt? v Hoštce. V p?ípad? Agra to byl problém a dlouhodob? se jim pozemky neodprodávaly. Jiným podnikatel?m ano a i za cenu nižší než 70 K?/m².
Ke st?etu zájm?, nevím zda pan Papík zná ducha zákona, ale podle sou?asného stavu n?kte?í zastupitelé ani nemuseli oznamovat st?et zájm?, p?esto to z opatrnosti ud?lali.
ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní z?ízení), § 83 odst. (2) ?len zastupitelstva obce, u n?hož skute?nosti nasv?d?ují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování ur?ité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro n?j samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základ? zákona nebo plné moci (st?et zájm?), je povinen sd?lit tuto skute?nost p?ed zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje d?vod pro vylou?ení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.
Takže toto uplatnit nebylo možné, protože ani Šenfeld ani nikdo další nezastupují právnickou osobu a i kdyby, to že jsme n?jak ú?astni v Agru je všeobecn? známá skute?nost. Tj. když se všeobecn? ví není nutné oznamovat.
A ješt? ZÁKON 159/2006 Sb. ze dne 16. b?ezna 2006 o st?etu zájm? § 8, Oznámení o osobním zájmu, odst. (1) Ve?ejný funkcioná? je povinen p?i jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozprav?, p?edloží návrh nebo je oprávn?n hlasovat, oznámit sv?j pom?r k projednávané v?ci, jestliže se z?etelem k výsledku projednání v?ci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na v?ci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prosp?ch nebo zájem obecn? z?ejmý.
To co po mn? pan Papík chce je nereálné, mohli by v praxi nastávat situace, kdy by zastupitelé nemohli p?ijmout žádné usnesení.
Co se týká ústavní stížnosti, m?že si jí podat pan Papík sám, ale jako st?žovatel musí v ústavní stížnosti uvést, jaké základní právo bylo v jeho p?ípad? porušeno, který orgán ve?ejné moci a jakým rozhodnutím, resp. zásahem tak u?inil a v ?em konkrétn? ono porušení základního práva nebo svobody spo?ívalo. Žádnými jinými právy se Ústavní soud zabývat nem?že (http://swww.usoud.cz/pages/stiznosti/jak.html). Já bych to nemohl zd?vodnit a tedy taková stížnost z mého pohledu bezp?edm?tná.

VÝSTAVBA NA VÝSLUNÍ (okolo h?bitova)
Za to že se nebude stav?t Na Výsluní nem?že Ing. Sochr ani Agro. Ten projekt byl zastaven z n?kolika d?vod?. První je, že volby v Hoštce se ziskem 37% hlas? vyhrála KS?M, která m?la ve svém volebním programu zastavení výstavby okolo h?bitova. P?esn? to bylo: „Podpo?íme další bytovou výstavbu. Ne však v blízkosti h?bitova.“. Takže plníme sv?j slib, volební program. Tím d?vodem je ochranné pásmo h?bitova a železnice. Pietní místo h?bitova a jeho nejbližšího okolí by m?lo být klidovou zónou. Další problém, bylo že tam m?ly p?vodn? stav?t firmy Festina s firmou Miastav. Díky t?mto firmám nejenom my máme problémy s placením pohledávek v??i m?stu vzniklých v souvislosti s ?adovou výstavbou v lokalit? Pod K?ížkem. Další problém je s p?ipojením nové výstavby na splaškovou kanalizaci. Chybí kapacita a je plánovaná rekonstrukce ?istírny odpadních vod. Tam je plánován rok realizace 2014.

Pane Papíku, zkuste p?esv?d?it ob?any, aby Vám dali sv?j hlas ve volbách a pak budete moct lépe realizovat Vaše vize. Po ?ase poznáte, že plno v?cí je o lidské d?stojnosti (slušnosti) se svými vazbami a historickými souvislostmi.
D?kuji Vám za Váš zájem o v?ci ve?ejné, ale prosím berte na v?domí, že nebudu reagovat na vše co tady napíšete. Nabídka osobní sch?zky stále platí. A záv?rem v?zte, že srovnání s panem Bémem a Janouškem je na Hoštku „silná káva“.
Josef Šenfeld
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Něco je ve vzduchu... 11 roků 10 měsíců zpět #818

 • petrpapik
 • Avatar uživatele petrpapik
 • Offline
 • Příspěvky: 43
 • Karma: 1
Dobrý den,
připravuji rozsáhlejší akci na reakci pana Šenfelda. Prosím občany o strpení.
První reakci už jsem promyslel, je takováto. [size=150:36oih5rk]"I ta kráva, když někam přijde, zabučí."[/size:36oih5rk] Můžete mě citovat.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Budujeme? 11 roků 10 měsíců zpět #819

 • znechucena
 • Avatar uživatele znechucena
 • Offline
 • Příspěvky: 4
 • Karma: 0
Pane Papíku,
pokud vím, nejste mluvčím občanů města, nejste ani zastupitelem, tak laskavě neoslovujte občany Hoštky, cituji:"Prosím občany o strpení". Možná by bylo úplně nejlepší, abyste si zřídil svůj blog a tam psal svá "moudra".
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Budujeme? 11 roků 10 měsíců zpět #820

 • petrpapik
 • Avatar uživatele petrpapik
 • Offline
 • Příspěvky: 43
 • Karma: 1
Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás, znechucenou, přivítal na tomto fóru. Vidím, že jste se registrovala vcelku nedávno, nejspíše jste chtěla reagovat na moji odpověď panu poslanci Šenfeldovi v článku Vážně nevážně (k přečtení na této adrese: <!-- l --><a class="postlink-local" href="forum.hostka.cz/viewtopic.php?f=15&t...c.php?f=15&t=663[/url]<!-- l -->). Soudím tak podle času Vaší registrace. Je škoda, že jste již tehdy nereagovala, mohla jste obohatit naši debatu dříve.

Věřte mi, že si velmi dobře uvědomuji, kdo nejsem, kdo jsem, a také vím, co chci. Chci, aby zastupitelé tohoto města měli na zřeteli vždy v první řadě prospěch našeho města. Podle mého názoru se současné zastupitelstvo chová jako "Římané v Kartágu," jejich činnost je pro Hoštku stejně zničující. Osm z patnácti zastupitelů rozprodává a pronajímá pozemky, skupované pro potřebu rozvoje našeho města po dobu posledních dvaceti let, aby tím vynahradily svou neschopnost vybírat nájem z obecních bytů, a (nebo) svou neschopnost přilákat do města investory, neboť jsou naprosto nedůvěryhodní, pět zastupitelů k tomu mlčí a jejich jednaní tím legitimizují, a jeden zbabělec na zasedání zastupitelstva vůbec nechodí, protože mu zmiňovaných "osm neschopných či všehoschopných" zastupitelů ukončilo nájem městského pozemku jenom proto, aby ho vzápětí pronajalo "živořícímu" Agru. Bývalá starostka, která v podstatě jako jediná plní funkci opozice,… ale to by si mohl jeden plíce vymluvit a ruce upsat.

Dále pro Vaši informaci uvádím následující: Toto je veřejné fórum zřízené pro potřeby komunikace mezi občany Hoštky. Oslovuji ve svých článcích občany tohoto města. Podle mého názoru, je vyjádření názoru občana Hoštky na tomto fóru, vždy zájmem veřejným. Je to nejefektivnější nástroj pro komunikaci ve městě, a zcela zastiňuje veškeré předchozí formy komunikace, včetně hlášení místního rozhlasu, vysílání z radnice, pořádání anket a roznášení drbů. Ač potomek neodsunutých sudetských němců a kulaků (jednotné číslo kulak viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulak), cítím se být občanem tohoto města stejně jako dalších 1685 obyvatel Hoštky (údaj ČSÚ z roku 2010). Proto píšu právě zde, a svá moudra zde i nadále hodlám zveřejňovat.

Pokud máte potřebu uplatnit na Hošteckém fóru cenzuru, kontaktujte zastupitele a předložte jim svůj návrh. Podlé mého názoru tak můžete učinit i prostřednictvím tohoto fóra. Upozorňuji Vás, že ne na všechny přípěvky bude reagováno. Je to zapříčiněno několika faktory. Jedním z nich je, že ne všichni zastupitelé jsou zde registrovaní, ne všichni zastupitelé se zúčastňují diskusí, a ne všichni zastupitelé jsou ochotni odpovídat na otázky občanů Města a ne všichni zastupitelé jsou ochotni odpovídat na všechny dotazy všech občanů.

Dovolil bych si rovněž poznamenat, že si vyprošuju, aby mě kdokoli říkal, co mám dělat, když se nepředstaví ani nepozdraví. Kdybyste tomu nerozuměla, pak vězte, že i pro Vás platí má předchozí poznámka z článku "Něco je ve vzduchu…" o "krávě, která zabučí."
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Budujeme? 11 roků 10 měsíců zpět #821

 • znechucena
 • Avatar uživatele znechucena
 • Offline
 • Příspěvky: 4
 • Karma: 0
Dobrý den pane Papíku,
přestaňte lustrovat i mě. To co si píšete panu Šenfeldovi je Váš problém, to mě nezajímá. Reagovala jsem na Vaši poznámku, aby občané měli strpení. Zřejmě je vaši oblibou navážet se do každého a všemu rozumíte nejlépe- státní správa, masová komunikace, školství, tenis, historie, atd. Připadá mi, že si zde vedete pofidérní volební kampaň, ale k tomu tyto stránky neslouží. Můj čas je příliš drahý na to, abych zde s Vámi vedla diskuze, které stejně nemají význam. P.S. Pozor na gramatiku!
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3
Powered by Kunena fórum