Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Diskuse k "Hošteckému zpravodaji"

Diskuse k "Hošteckému zpravodaji" 11 roků 5 měsíců zpět #872

  • petrpapik
  • Avatar uživatele petrpapik
  • Offline
  • Příspěvky: 43
  • Karma: 1
Dobrý den,

to se nám to d?je v?cí v té Hoštce, až si jeden ?íká, že vlastn? lépe se nám už ani nem?že žít. Máme uv?dom?lou Radu M?sta, která ví, že se má napl?ovat Plán rozvoje m?sta Hoštky Pro období let 2010 – 2015, cituji:Plán rozvoje m?sta Hoštky Pro období let 2010 – 2015 napsal:
Najít a trvale vyu?ívat dostupné komunika?ní prost?edky k vytvá?ení všeobecného názoru a p?esv?d?ení ob?an?...
A proto, v pond?lí 2. Dubna svým usnesení pov??ila pana starostu, cituji:Rada m?sta napsal:
RM pov??uje pana starostu k p?íprav? návrh? variant vydávání zpravodaje m?sta k diskusi
Celé usnesení Rady m?sta.

Diskutujme tedy.
Je chvály hodné, že se Rada M?sta a jist? i zastupitelstvo snaží vytvá?et nové a nové komunika?ní kanály, kterými by dávkovalo informace hošteckým ob?an?m, je ovšem nutné dodat, že využívá nedostate?n? sou?asné prost?edky, kterými by m?lo komunikovat s ob?any, kte?í obývají toto m?ste?ko naše st?ediskové.

Diskutujme dále.
V jakém nákladu (po?et vytišt?ných kus?) by se „Hoštecký Zpravodaj tiskl?“
Jaké má m?sto nabídky na tisk? Kolik to bude stát? Po?ítá se se zasíláním zpravodaje do národní knihovny?

Pokud vím, tak na tomto fóru je zaregistrována t?etina zastupitel?, a z toho zde ne všichni odpovídají na ob?anské dotazy ob?an? m?sta. Z jakého d?vodu je tomu tak?

Chci upozornit ob?any, v podob? ?tená?? tohoto p?ísp?vku, na zvláštní ?asovou shodu rozhodnutí Rady M?sta, s vydáním mého ?lánku „Hoštecké noviny“ p?ísp?vky ob?ana: Papík Petr. Obojí se stalo 2. Dubna 2012.

Chci v tomto ?lánku ješt? zkritizovat p?ístup zastupitel? i Rady M?sta k „Hošteckému fóru.“ M?sto nevyužívá možnosti aplikace, která zajiš?uje provoz „Hošteckého fóra“ ani z jedné desetiny.

Jak to m?žu v?d?t? Trochu jsem o víkendu p?emýšlel, pak jsem „pracoval“ celou noc, dva dny to trochu ladil, a te? už vám, ob?an?m, v podob? ?tená?? tohoto ?lánku, mohu p?edstavit nový projekt: Hoštecké myšlenky. M?žete se zaregistrovat. <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_biggrin.gif" alt=":D" title="Velmi š?astný" /><!-- s:D -->
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Powered by Kunena fórum