Zveme všechny spoluobčany na veřejné zasední Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí 2.března 2020 od 18.hodin v přízemí budovy Městského úřadu v Hoštce.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č. 7/2020

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 2. 3. 2020 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, č. 18, 19, 20 a 21/2018, č. 3, 4, 5 a 6/2019

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 6/2019, revokace usnesení k bodu 2.6

ZM č. 5/2019 revokace usnesení k bodu 1.6.1

1.6 Program ZM č. 7/2020

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2019 a 2020

2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 – 12/2019

2.2 Hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2019

2.3 Hodnocení rozpočtu za 01 – 02/2020

2.4 Rozpočtové opatření č. 1/2020

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 6/2019

4) Zpráva o činnosti Rady města za 01 – 02/2020

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů (doplnění nákladů)

7) Různé

  • Odpady v roce 2019 a výhled na rok 2020
  • Hospodaření s bytovým fondem města a vývoj pohledávek na nájemném a TS
  • Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  • Zpráva o činnosti finančního výboru
  • Řešení přestupků obyvatel Hoštky na základě mandátní smlouvy
  • Výroční zpráva o poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb.
  • Hodnocení Programu rozvoje sportu za rok 2019
  • Žádost o uzavření nájemní smlouvy
  • Petice občanů

8) Změny majetku města

  • Odprodej p.p.č. 2747/9 dle GP č. 766-586/2019 v k.ú. Hoštka

8.2 Odprodej p.p.č. 1308 v k.ú. Střížovice u Snědovic

8.3 Odprodej p.p.č. 1724 v k.ú. Malešov u Hoštky

8.4 Vzdání se předkupního práva na prodej nemovitosti – stavby pro rodinnou rekreaci

      umístěné na st.p.č. 461 v k.ú. Hoštka

8.5 Odkoupení p.p.č. 92/9, 92/83, 92/27 a st.p.č. 45 se stavbou č.p. 44, vše v k.ú. Kochovice

8.6 Směna pozemku p.p.č. 170/2 v k.ú. Kochovice za analogickou část p.p.č. 281 v k.ú.

Kochovice v majetku města

8.7 Odprodej p.p.č. 267/25 v k.ú. Kochovice

8.8 Odprodej p.p.č. 186/10 v k.ú. Kochovice

8.9 Odkoupení p.p.č. 13/1 a 14/9, oba v k.ú. Malešov u Hoštky

8.10 Odkoupení p.p.č. 283/6 v k.ú. Hoštka

      8.11 Odprodej p.p.č. 2698/39, 438/19, 438/6, 438/7, 438/8, 438/5, vše v k.ú. Hoštka

      8.12 Záměr odprodej st.p.č. 147 se stavbou RD č.p. 175 v k.ú. Hoštka

9) Závěr