Vážení spoluobčané, zveme vás na zasedání zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí 26.9.2016 v 17.00 hodin na Malešově v klubovně hasičů v domě č.p.6 na návsi.

 

Návrh programu zasedání Zastupitelstva

města Hoštky č. 10/2016

Místo konání: Malešov – Klubovna Sboru dobrovolných hasičů

Datum a čas: 26. 9. 2016 od 17 hodin

 

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, ZM č. 7/2015, ZM č. 8/2016 a ZM č. 9/2016 

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 9/2016

1.6 Program ZM č. 10/2016

 

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2016

2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 – 08/2016

2.2 Rozpočtové opatření č. 3/2016

2.3 Dílčí přezkoumání hospodaření

2.4 Příprava rozpočtu na rok 2017

 

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 9/2016

 

4) Zpráva o činnosti Rady města za 07 – 09/2016

 

5) Informace k využití odpadního tepla z BPS Malešov

 

6) Diskuse a připomínky občanů

 

7) Změny majetku města

7.1 Vyjmutí trvalých lesních porostů z inventury a majetku města

7.2 Prodej části pozemku p.č. 353 v k.ú. Hoštka

7.3 Odkoupení pozemku p.č. 358/2 v k.ú. Hoštka

7.4 Odkoupení stavebního pozemku p. č. 147 včetně nemovitosti č.p. 175 v Litoměřické ulici, v k.ú. Hoštka

7.5 Odkoupení pozemku p. č. 292/1 v k.ú. Hoštka

7.6 Odkoupení pozemků p. č. 288/2, p. č. 288/3 a p. č. 290/2 v k.ú. Hoštka

7.7 Prodej části pozemků p. č. 266/2 a p. č. 262/1 v k.ú. Hoštka

7.8 Odkoupení zahradní chatky umístněné na p.p.č. 285/1 v k.ú. Hoštka

7.9 Odkoupení pozemku p. č. 195/5 v k.ú. Velešice u Hoštky

8) Různé

8.1 Program rozvoje sportu 2017 – 2021

8.2 Vývoj dluhů na nájemném a službách k bytům ve vlastnictví města.

8.3 OZV 2/2016 Požární řád města Hoštky

8.4 Anketa kompostéry a další postup

8.5 Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a plynu

8.6 Sociální auto – finanční spoluúčast města

8.7 Informace o průběhu prací na opravě podhledu lodi sv. Otmara v Hoštce

 

9) Závěr