Vážení spoluobčané, zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí dne 23.10.2017 v 18.hod. v obřadní síní v přízemí budovy MěÚ Hoštka.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva

města Hoštky č. 16/2017

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 23. 10. 2017 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, ZM č. 9, 10, 11/2016, 14 a 15/2017

1.4.1 Zrušení usnesení k bodu 7.4 ze ZM č. 15/2017 

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 15/2017

1.6 Program ZM č. 16/2017

2) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 15/2017

3) Vývoj dluhů na nájemném a službách k bytům v majetku města

4) Projednání žádosti o prominutí plateb

5) Diskuse a připomínky občanů

6) Změny majetku města

6.1 Odprodej společných prostor v č.p. 62, ul. Lužická, Hoštka – Kochovice

6.2 Odprodej bytů č. 6, 11 a 12 v č.p. 62, ul. Lužická, Hoštka – Kochovice

7) Závěr