Oznámení o době a místě konání Volby prezidenta České republiky

Starosta Města Hoštky, podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech:

  • 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  • 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Místem konání volby prezidenta republiky je budova Městského úřadu v Hoštce pro voliče bydlící v Hoštce, Kochovicích, Malešově a Velešicích.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním průkazem České republiky. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.   

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V případě konání II.kola volby prezidenta České republiky se toto uskuteční ve dnech:

  • 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  • 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

V Hoštce dne 14.12.2017

Milan Konfršt

starosta města

 

více informací o volbě v sekci: https://www.hostka.cz/dokumenty/uredni-deska/volby