Vyřizuje:

1. vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy
2. určení otcovství
3. uzavírání manželství
4. změna jména a příjmení
5. ověřování údajů na žádosti o výpis z rejstříku trestů
6. legalizace : ověřování pravosti podpisu
7. vidimace : ověřování shody opisu nebo kopie
 

1. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy

matriční oddělení vydává - rodný list, oddací list, úmrtní list
- za prvopis matričního dokladu se neplatí žádný poplatek

Druhopis matričního dokladu
- vydává se na základě písemné žádosti
- poplatek je 100,-Kč, který se platí v hotovosti v pokladě městského úřadu

2. Určení otcovství

- rodiče dítěte mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku narození a učinit souhlasné prohlášení o svém otcovství k dosud nenarozenému dítěti
- podat žádost můžou rodiče, kteří se osobně dostaví na matriční úřad
- prohlášení o určení otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů dítěte

Doklady
Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:
a) rodné listy
b) platné občanské průkazy

V případě, že se jedná již o narozené dítě předloží rodiče tyto doklady:
a) rodný listy rodičů
b) rodný list dítěte
c) platné občanské průkazy

Lhůta
- pokud rodiče předloží všechny potřebné doklady je lhůta pro vyřízení - IHNED

Poplatky
- žádné

3. Uzavírání manželství

Svatba s českým občanem

Doklady potřebné k uzavření manželství

- rodný list

- platný občanský průkaz

- popř. pravomocný rozsudek o rozvodu

- popř. úmrtní list manžela

Svatba českého občana s cizincem

Doklady potřebné k uzavření manželství

- rodný list

- platný cestovní doklad – prokazuje se totožnost a státní občanství

- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pokud toto vysvědčení stát nevydává, je třeba potvrzení, že vysvědčení není vydáváno)

- doklad o rodinném stavu

- potvrzení o trvalém pobytu v cizině

- potvrzení o druhu pobytu v ČR (vydává cizinecká policie, nejdříve 7 dní před sňatkem) 

Všechny doklady vystavené v cizině musí být přeloženy do českého jazyka českým úředním tlumočníkem a opatřeny tlumočnickou doložkou.  Pokud ČR nemá s příslušným státem uzavřenou dohodu o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných je třeba vyšší ověření dokladů – legalizace, superlegalizace, apostilla   

Poplatky
5000,-Kč  - uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR

3000,-Kč  - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR   
 

4. Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
Žádost podává

* občan ČR popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR
* fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR
* změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod
* změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem
* změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého

Žádost se podává
na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR :

* u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,
* Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není
* jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno

Náležitosti žádosti

* jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
* rodné číslo
* místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
* jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
* jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
* údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
* odůvodnění


Potřebné doklady:

* rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
* jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
* jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
* doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
* doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)
* průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
* souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
* jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Poplatky
Občan zaplatí 200,- Kč

* při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
* při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
* při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí občan 3 000,- Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek. Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Lhůta

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

5. Ověřování údajů na žádosti o výpis z rejstříku trestů

- žádost i výpis z rejstříku trestů jsou vydány prostřednictvím systému Czechpoint. Poplatek činí 100,-Kč. Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím zástupce, který předloží ověřenou plnou moc
- údaje se ověřují podle platného občanského průkazu, cestovního dokladu nebo povolení k trvalému pobytu pro cizince na území ČR

6. legalizace - ověřování pravosti podpisu

K prokázání totožnosti je nutné předložit : - občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,- průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.- úřad za obsah listin neodpovídá
- legalizací nelze provést je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text; je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.- za ověření každého podpisu se platí správní poplatek 50,-Kč

7. vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie listin

- k ověření shody opisu nebo kopie listiny, je třeba předložit originál, nebo již ověřenou listinu

Vidimace se neprovede:

* je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena
* listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby
* je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
* je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,  jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost; jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,  není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
* za vidimaci každé stránky se platí správní poplatek 30,-Kč