Hoštka v pohybu

 

Program rozvoje sportu města Hoštky na období let 2017 až 2021 (PROS) s názvem „HOŠTKA V POHYBU“ je základní dokument města, v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové priority sportu. Slouží k převedení vize a plánů Programu rozvoje sportu do podoby přístupné všem občanům. PROS napomáhá efektivnímu využití vlastních finanční prostředků města a zvyšuje možnosti využití dostupných dotací. Zapojení občanů do tvorby PROS umožňuje směřování rozvoje sportu v souladu s jejich představami. Na základě analýzy situace v oblasti sportu a názorů a potřeb občanů, zájmových neziskových organizací a dalších subjektů ve městě formuluje PROS představy o budoucnosti rozvoje sportu souběžně s činnostmi vedoucími k jejich naplnění. Program rozvoje sportu se zpracovává na období 5 let.

 • Zákon 111/2001 sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
 • Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.
 • Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
 • Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.
 • Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
 • Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
 • Program rozvoje sportu města Hoštky „HOŠTKA V POHYBU“ je naplněním výše zmiňovaného zákona.

PROS si na základě zákona klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků a předcházet neúčelnému vynakládání veřejných prostředků. Podstatným prvkem PROS je rovněž řízení podpory sportu a vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu na úrovni místní samosprávy

Program rozvoje sportu má za úkol následující:

 • naplňovat vizi školy (dílčí projekt „ŠKOLA V POHYBU“), všech sportovních spolků, spolků pracujících s dětmi, spoluobčanů – aktivních sportovců a postupně realizovat dlouhodobé cíle
 • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v oblasti sportu ve městě
 • prezentovat Program rozvoje sportu a jeho zaměření ministerstvům, kraji, podnikatelům a ostatním možným partnerům s cílem získat dotace pro zajištění Programu rozvoje sportu
 • vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny věkové a sociální skupiny občanů
 • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 • kvalifikovaně formulovat následné koncepční dokumenty
 • stanovit priority investic v rámci PROS 

Program rozvoje sportu doplňuje a navazuje na Program rozvoje města Hoštky na roky 2016 -2020. PROS vychází z analýzy současného stavu, tj. z hodnocení práce jednotlivých subjektů a sportovních příležitostí pro širokou veřejnost. PROS dává přehled, jak se budou sportovní aktivity v nejbližší i vzdálenější budoucnosti rozvíjet, stanovuje cíle, priority a časové plány investičních akcí. PROS je určen pro širokou veřejnost, spoluobčany našich obcí a zároveň pro všechny, kdo mají zájem v našem městě a jeho místních částech sportovat.

V polovině roku 2016 měla Hoštka a místní části celkem 1767 obyvatel. Z toho bylo 901 mužů, 866 žen, 358 obyvatel 0-14 let, 1 146 obyvatel 15-65 let a 263 obyvatel starších 65 let. Věkový průměr činil 38,2 roku. Město má výrazně nižší index stáří oproti okresu, kraji a celé ČR, což je dáno především vyšším podílem dětí ve věkové struktuře obyvatel.

  Hoštka okres Ltm Ústecký kraj Česká republika
Index stáří 70,52 113,33 108.54 117,45
 1. Základní škola a mateřská škola – 70 dětí v MŠ a 236 dětí v ZŠ – tělocvična, posilovna a multifunkční hřiště jsou využívány pro tělesnou výchovu, realizaci projektů, zájmových útvarů, cvičení a tréninky dalších subjektů.
 2. TJ Sokol Hoštka – kopaná – sdružuje cca 150 sportovců všech kategori.í
 3. Areál Sportu Volného Času a Rekreace (ASVČR) - se stal významným sportovním a společenským centrem ke sportu, zábavě a trávení volného času. Zařízení je využíváno k pořádání turnajů v tenise, nohejbalu a bowlingu. K dispozici je celoročně hřiště s povrchem z umělé hmoty, kde lze hrát tenis, odbíjenou, basketbal či nohejbal. Antukové dvorce na tenis jsou využívány v sezóně jaro – podzim. Dětské hřiště je vybaveno atrakcemi pro děti. Vnitřní herna je využívána pro badminton v období podzim – jaro.
 4. Spolek Hoštecké děti pravidelně pořádá mnoho akcí nejen pro děti, ale i pro ostatní věkové kategorie. Například dětský den, strašidelnou stezku, zájezdy na lyže, za koupáním a mnoho dalších.
 5. Český kynologický svaz - průměrný počet členů je 15 a výcvik a prostory jsou určeny nejen pro zkušené kynology, ale i pro "krátkodobé pejskaře z okolí města Hoštky". Vyvíjí činnost pro děti, pravidelné zkoušky ČKS ČR 2x za rok, výcvikové víkendy, Dogtreking 1x za rok.
 6. Český svaz žen má v současné době 49 platících členek. Činnost je zaměřena na práci s dětmi.
 7. Mateřské centrum Mája -  pracuje na základě dobrovolné činnosti maminek a nabízí širokou škálu služeb pro maminky a pořádá akce pro děti.
 8. Sbor dobrovolných hasičů - je organizátorem společenského života na Malešově. Členky soutěží v Hasičském sportu.
 9. Ranč Ježkův mlýn - jezdecký sport – zařízení pro milovníky koní včetně stájí. Pořádají akce pro děti. Možnosti sportu pro dospělé i děti.
 10. Lets GO Hoštka – fitness, organizace různých druhů aerobních cvičení.
 11. Možnosti turistiky a cykloturistiky - okolí našeho města nabízí široké možnosti turistického poznávání. Městem prochází modře značená cesta přes Roudnici n. L. na horu Říp, která je napojena na rozvětvenou síť značených turistických cest. Turisticky přitažlivá oblast Polabí zasahuje přímo do katastru obce. V těsné blízkosti jsou hranice atraktivních krajinných celků Českého středohoří, Úštěcka, Kokořínska a Liběchovska. V blízkosti jsou tři významná města Roudnice n. L., Litoměřice a Mělník. Síť silnic třetí třídy doplněna lesními a polními cestami, vytváří ideální podmínky pro turistiku a rekreační cyklistiku.
 12. Ve městě dále působí jezdci motokrosu, kteří provozují areál na Malešově, střelecký oddíl z Roudnice n. L., který provozuje střelnici a amatérský lední hokej.
 13. Široké možnosti pro výkonnostní a rekreační sport nabízí nedaleký areál v Račicích – veslování, inline bruslení, triatlon, běžecké lyžování a další sporty. 
 1. tělocvična a posilovna ZŠ a MŠ Hoštka
 2. multifunkční hřiště s umělým povrchem 2x – ZŠ, ASVČR
 3. tenisové kurty 3x - ASVČR
 4. vnitřní herna ASVČR
 5. skateboardové hřiště  ASVČR
 6. lezecká stěna ASVČR
 7. fotbalové hřiště TJ Sokol
 8. dětská hřiště – ZŠ, ASVČR, Kochovice, Malešov, Velešice
 9. posilovna (výborně vybavená, umožňující výkonnostní kulturistiku) a aerobní sál Let's GO Hoštka

Město Hoštka bude vytvářet podmínky pro rozvoj sportu pro všechny občany a zejména pro mládež, zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých zařízení a poskytovat je pro sportovní činnost občanů, kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit PROS jsou vlastní zdroje města. Předpokládá se využití spolufinancování z veřejných rozpočtů a finančních zdrojů partnerů projektu.

Program rozvoje města je živým dokumentem, který je nutný revidovat či aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci PROS může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění části PROS (splnění dílčího projektu), či potřeba stanovení nových cílů. Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě potřeby (minimálně 1× za rok) - úpravy stávajících aktivit, zařazení nových či vyřazení již  neaktuálních.

Naplňování Programu rozvoje sportu města Hoštky bude sledovat starosta společně s místostarostou a předsedou Sportovní komise Rady města Hoštky. Hodnocení průběžného naplňování PROS bude provádět Rada města před koncem kalendářního roku a budou sledovány zejména:

 • aktivity naplánované na daný rok
 • aktivity naplánované na další rok a jejich finanční náročnost

 

     11.1. Vlastní projekt „Hoštka V POHYBU“

          11.2.   Dílčí projekty  (specifikující realizaci vlastního projektu)

               11.2.1. Kondiční cvičení v ZŠ

               11.2.2. Krytá multifunkční hala

               11.2.3. Běžecké lyžování celoročně                   

               11.2.4. Plavecké závody ZŠ

               11.2.5. Příměstský tábor

Podklady pro kulatý stůl s veřejností s názvem „Umístění nových sportovišť a odpočinková zóna u rybníku Podpěrák“, konajícího se 11. 5. 2017 od 17:00 hod. v obřadní místnosti MěÚ Hoštka, všichni občané jsou srdečně zváni.

View the embedded image gallery online at:
https://hostka.cz/program-rozvoje-sportu#sigProIda4a69f9bd2