Stejně jako loni se bude jednat o 17 svozů každý lichý týden. Úvodní svoz bude realizován 11. 4. a poslední 21. 11. 2018. viz harmonogram - https://www.hostka.cz/dokumenty/likvidace-odpadu/2234-terminy-svozu-popelnic-na-bioodpad-2018

Platbu ve výši 1.207,- Kč proveďte na účet města č. 275156995/0300 s uvedením variabilního symbolu: 3725 nebo v hotovosti v kanceláři MěÚ Hoštka.

 

 

 

Praktická lékařka MUDr. Zámečníková oznamuje čerpání dovolené v termínu od 12. do 16. 3. 2018, kdy bude zastupována MUDr. Ševčíkovou ve Štětí.

Současně bude v hošteckém zdravotním středisku ve stejném termínu uzavřena i lékárna.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva

města Hoštky č. 18/2018

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 21. 3. 2018 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, č. 11/2016, č. 14 a 17/2017

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 17/2017

1.6 Program ZM č. 18/2018

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2017 a 2018

2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 – 12/2017

2.2 Hodnocení rozpočtu za 01 – 02/2018

2.3 Hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2017

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 17/2017

4) Zpráva o činnosti Rady města za 01 – 03/2018

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Změny majetku města

7.1 Záměr prodeje bytů č. 11 a 12 v bytovém domě Lužická č.p. 62, Hoštka – Kochovice

7.2 Záměr prodeje st.p.č. 174/2 jehož součástí je bytový dům v Litoměřické č.p. 181,

     Hoštka, v k.ú. Hoštka

7.3 Záměr odkoupení části st.p.č. 59 v k.ú. Kochovice

7.4 Záměr odkoupení spoluvlastnického podílu – ideální ½ p.p.č. 58/21 a ideální ½

     p.p.č. 58/32, oba v k.ú. Kochovice

7.5 Bezúplatný převod p.p.č. 477/20 a p.p.č. 481/3, oba v k.ú. Velešice u Hoštky,

     do majetku města

8) Různé

8.1Dotace na kompostéry, kontejner na textil a mobilní štěpkovač

8.2Shromažďování a likvidace komunálních odpadů v roce 2017

8.3Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst

8.4Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady a.s. do 31.12.2025

8.5Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025

8.6Vývoj dluhů na nájemném a službách, bytová problematika včetně salda příjmů a vydání

8.7Výroční zpráva o poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb.

8.8Ochrana osobních údajů po 25. 5. 2018 (GDPR) - přípravné práce

8.9Hodnocení Programu rozvoje sportu za rok 2017

8.10 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

8.11 Informace o postupu prací k vybudování kanalizace v Malešově a Velešicích

8.12 Odměny zastupitelů – revokace usnesení č. 8.7 ze ZM č. 17/2017

8.13Vydání Územního plánu Hoštka

9) Závěr

Hlášení – 10. týden 2018

Hlášení – 9. týden 2018