Vážení rodiče dětí a žáků základní školy, vážení spoluobčané,

považujeme za důležité vyjádřit se k problémům s internetovým připojením na webové stránky školy a do administrativního systému Bakaláři, který zajišťuje rodičům informace o klasifikaci a organizaci výuky.

Internetové připojení zajišťuje škole firma TRIOPTIMUM s.r.o. od roku 2003 na základě smluv bezplatně, a do září 2016 i s minimem problémů. Škola bezplatným poskytováním internetu ušetřila značné finanční prostředky, které byly investovány do modernizace vybavení a zlepšení výuky žáků. Od září 2016, z blíže nespecifikovaných příčin dochází k problémům s připojením do Bakalářů především ze strany rodičů našich žáků s trvalým bydlištěm v Hoštce. Tyto problémy jsme vyřešili ve spolupráci se zřizovatelem ZŠ městem Hoštka a firmou TRIOPTIMUM s.r.o. bezdrátovým připojením školy k internetu. Samozřejmě tato nadstandartní služba již nebude poskytována zdarma, ale spokojenost a informovanost rodičů našich žáků je prioritou pracovníků školy. Poskytovaná rychlost bude 100/100 Mbit/s, což by mělo v týdnu od 10. do 14. října 2016 odstranit stávající problémy s připojením na webové stránky a zároveň do Bakalářů na straně školy. Pokud by i poté obtíže s přístupem do Bakalářů přetrvávaly, pak se jedná o neodpovídající rychlost či kvalitu domácího připojení k internetu, což si musí každý uživatel vyřešit sám, například za využití bezdrátového připojení některého z poskytovatelů. Doporučená minimální rychlost připojení je 20/6 Mbit/sec.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města a také přímo od některých občanů zaznívají v poslední době stížnosti na kvalitu televizního vysílání a internetu poskytovaných po rozvodech kabelové televize, které jsou dnes v majetku firmy TRIOPTIMUM s.r.o. Tady musíme upozornit, že vznikající potíže je nutné prioritně řešit s poskytovatelem připojení a město tyto stížnosti řešit nemůže. Dále si musíme uvědomit, že stávající TV rozvod začala budovat v roce 1992 firma Ing. Semína za použití koaxiálního kabelu, který sloužil v té době k analogovému přenosu TV signálu. Provoz byl však ztrátový a tak došlo k prodeji firmě TRIOPTIMUM s.r.o. Tato síť je již zcela zastaralá, neodpovídá požadavkům dnešních moderních technologií a přenosové rychlosti jsou na ní limitovány počtem uživatelů a připojených zařízení na jedné domovní přípojce a celé síti. Ve většině domácností je na jedné přípojce zapojeno i několik zařízení. Paradoxně dochází také k situacím, že vadný kabel TV přijímače ruší přenosy dat nejen v jedné domácnosti, ale i u sousedů, popřípadě v celé větvi rozvodu. Dle slov jednatele firmy je sice ve finančních možnostech firmy TRIOPTIMUM s.r.o. investovat do nových rozvodů optických kabelů, ale ekonomicky to nedává jakýkoliv smysl a vzhledem k počtu koncových uživatelů vychází velmi dlouhá návratnost investice.

Nejde o cenu vlastních kabelů a rozvodů, ale především o cenu výkopových prací a následné uvedení chodníků a komunikací do původního stavu. Náklady na stavební práce představují kolem 80 procent celkových nákladů na budování sítí. Odborný odhad nákladů na položení nové optické sítě v Hoštce a Kochovicích je ve výši cca 6 milionů Kč. Nicméně majitel a provozovatel sítě se snaží alespoň o dílčí vylepšení rozvodů a přenosových rychlostí a podniká kroky k postupnému pokládání potrubí pro nové kabely v případě výkopových prací v jednotlivých lokalitách Hoštky. Bohužel ani ve finančních možnostech města není takto vysoká investice do nové optické sítě bez využití dotace a dotace se v této oblasti se obcím zatím neposkytují. Zcela specifická situace je v místních částech Malešov a Velešice, kde jsou občané odkázáni pouze na služby pozemního vysílání, služby O2 nebo na služby bezdrátových poskytovatelů TV a internetu.

V letošním roce však kabinet schválil národní plán rozvoje internetových sítí, bez jehož přijetí by Česko nemohlo čerpat evropské dotace na budování infrastruktury. Vláda chce, aby do roku 2020 mohli všichni obyvatelé využívat rychlosti alespoň 30 Mbit/s a aby nejméně polovina domácností dosáhla na připojení rychlejší než 100 Mbit/s. Podle telekomunikačních firem je ale i poslední verze velmi nekvalitní a vyžaduje zásadní přepracování. Kritizují například chybějící analýzu skutečného stavu internetové infrastruktury v Česku včetně mapy pokrytí sítěmi.

My občané můžeme tady pouze doufat, že podmínky dotací pro zavádění rychlého internetu budou nakonec takové, že se poskytovatelům a telekomunikačním firmám vyplatí tyto sítě budovat i v malých obcích.

 

Mgr. Radovan Rieger, ředitel školy

Milan Konfršt, starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za město Hoštka

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
1325 457 34,49 457 454 99,34

 

Kandidátní listina

 

Platné hlasy

 
číslo název celkem v %  
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,44  
2 Občanská demokratická strana 23 5,06  
4 Starostové a Sportovci pro ÚK 40 8,81  
9 Komunistická str.Českosloven. 11 2,42  
12 Česká str.sociálně demokrat. 51 11,23  
17 Il.imigrantům NE-pen.pro děti 2 0,44  
18 Severočeši.cz 1 0,22  
20 JsmePRO! Kraj 2016 33 7,26  
30 ANO 2011 82 18,06  
32 TOP 09 10 2,20  
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 3,30  
37 Komunistická str.Čech a Moravy 122 26,87  
40 Alternativa pro občany 2 0,44
41 Národní demokracie 1 0,22
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 2 0,44
52 Svobodní a Soukromníci 10 2,20
58 DSSS-NE imigr.nepřizp.PRO poř! 10 2,20
60 NOVÝ SEVER 0 0,00
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 1 0,22
77 Piráti a SZ 15 3,30
78 Koalice SPD a SPO 14 3,08
79 ProKraj 5 1,10
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 2 0,44
           

Město Hoštka vás zve na malé pietní setkání u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin pana Václava Havla. Setkání se uskuteční ve středu 5.října 2016 v 18.00 hodin na náměstí v Hoštce. Doneste si svíčky, které si na vzpomínku společně zapálíme.

VEŘEJNÁ VÝZVA

Starosta města Hoštky, v souladu s ust. § 6 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto

vyzývá

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce-

úředníka/úřednici územního samosprávného celku na pozici EKONOM-ÚČETNÍ

Označení zaměstnavatele: Město Hoštka, okres Litoměřice, Ústecký kraj

Druh práce: Ekonom-účetní

Místo výkonu práce: Město Hoštka – zařazeno jako úředník

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle NV č. 564/2006 Sb.): 8-9. platová třída

                                                                                 

Pracovní úvazek: 1,0

Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

-            fyzická osoba, která je občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

-            věk minimálně 18 let

-            plná způsobilost k právním úkonům

-            bezúhonnost

-            ovládání jednacího jazyka

-            splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadavky:

-            min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření)

-            vynikající znalost v oblasti zákona o účetnictví, výkaznictví ÚSC

-            dobré znalosti v oblasti rozpočtové skladby

-            znalost v oblasti DPH

-            znalost zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

-            znalost problematiky vztahu zřizovatel a příspěvková organizace

Další předpoklady pro výkon práce:                      

-      -             praxe ve veřejné správě výhodou

-      -             znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet)

-      -             znalost účetního software GORDIC výhodou

-      -             komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

-      -             aplikační znalost zákona o obcích, DPH

-       -             schopnost analytického a logického myšlení, samostatné práce, práce v kolektivu

Náležitosti přihlášky zájemce:                     

-      -            jméno, příjmení a titul zájemce

-      -           datum a místo narození zájemce

-      -           státní příslušnost zájemce

-      -           místo trvalého pobytu zájemce

-      -           číslo občanského průkazu

-      -           datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

-      -          vlastní strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vlastnoručně podepsaný)

-      -          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-      -          výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)

-      -         doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem

-      -         další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti zájemce podle požadavků obce na výkon funkce

 

Předpokládaný termín nástupu do funkce:  1. 12. 2016

Lhůta pro podání přihlášky:   31. 10. 2016

 

Způsob podání přihlášky:                             

písemně - v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník – neotvírat“

 

Místo podání přihlášky:        

Městský úřad Hoštka

Nám. Svobody 2

411 72 Hoštka

V Hoštce dne 22.9.2016

Milan Konfršt, starosta města